Algemene voorwaarden – Vertalingen Jinah Translations

Artikel 1: toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Vertalingen Jinah Translations / Jinah International CommV, hierna genoemd Jinah. Ze hebben voorrang op deze van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene voorwaarden en werkwijze.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten toevertrouwd aan Jinah en waarvoor deze laatste derden ingehuurd heeft om de opdrachten uit te voeren.

1.3. Met opdrachtgever wordt bedoeld: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of particulier die een opdracht aan Jinah heeft toevertrouwd.

1.4. Indien de opdrachtgever handelt als tussenpersoon uit naam en voor rekening van een derde, dient de opdrachtgever tegelijkertijd de naam, het adres en het ondernemingsnummer van die derde aan Jinah mee te delen.

1.5. In geen geval zal de nietigheid van een of meerdere clausules in deze algemene voorwaarden de nietigheid van de andere clausules tot gevolg hebben. Wordt een clausule nietig verklaard, dan zullen Jinah en de opdrachtgever overleggen en een vervangende clausule overeenkomen die het doel en de strekking van de oorspronkelijke clausule in acht neemt.

Artikel 2: offerte

2.1. Voor elke aanvraag, bezorgt Jinah de potentiële klant een gedetailleerde offerte per e-mail. De offerte is van toepassing op de betreffende opdracht en is niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten.

2.2. Elke offerte is dertig (30) dagen geldig gerekend vanaf de offertedatum. Jinah behoudt zich het recht voor haar offerte, gedeeltelijk of volledig, te wijzigen of te annuleren tot de definitieve en geschreven aanvaarding van de opdracht door Jinah.

2.3. Om betwistingen te vermijden, start Jinah pas met haar werkzaamheden van zodra Jinah de door de opdrachtgever getekende offerte per e-mail en het eventuele voorschot, zoals vermeld in artikel 10, ontvangen heeft.

2.4. Gebruikt de opdrachtgever een eigen bestelbon, dan dient deze bestelbon te verwijzen naar de offerte van Jinah. Als bijlage aan deze bestelbon, voegt de opdrachtgever de door hem ondertekende offerte en algemene voorwaarden van Jinah toe.

2.5. Eventuele prijzen vermeld op de website zijn louter indicatief. Zij gelden niet als offerte.

2.6. Tenzij uitdrukkelijk en anders overeengekomen is de prijs in de offerte opgegeven per regel of per woord berekend op basis van het aantal karakters/woorden van de brontekst aangeleverd door de opdrachtgever en geraamd in de doeltaal. De telling van het aantal karakters/woorden gebeurt elektronisch. Opdrachten voor copywriting, proeflezen en revisie worden in principe berekend volgens uurtarief.

2.7. Telefonische bestellingen dienen steeds schriftelijk en binnen de 24 uur na de telefonische bestelling door de opdrachtgever bevestigd te worden; zo niet wordt de bestelling als onbestaande beschouwd.

2.8. Jinah behoudt zich het recht voor de offerte en eventueel afgesproken leveringstermijn te herroepen na aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever indien Jinah de volledige tekst niet heeft kunnen inzien voor het opstellen van de offerte.

2.9. Opdrachten met een illegale of onwelvoeglijke inhoud kunnen door Jinah, ook nog na ondertekening van de offerte, geweigerd worden.

2.10. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.11. Ondertekening van de offerte door de opdrachtgever houdt tevens diens akkoord in met de algemene voorwaarden van Jinah.

Artikel 3: kwaliteitsgarantie

3.1. Jinah verbindt zich er toe de opdracht met goede vakkennis en bekwaamheid uit te voeren en/of te laten uitvoeren waarbij rekening gehouden wordt met het beoogde doel dat samen met de opdracht door de opdrachtgever aan Jinah gecommuniceerd wordt. Zo niet, beschouwt Jinah de opdracht als zijnde bestemd voor intern gebruik. Specifieke wensen in verband met lay-out dienen door de opdrachtgever bij het plaatsen van de opdracht gecommuniceerd te worden.

3.2. Mocht Jinah voor of tijdens het uitvoeren van de opdracht een vraag hebben, dan zal de opdrachtgever tijdig antwoord en/of richtlijnen geven opdat de opdracht binnen de vooropgestelde leveringstermijn gerealiseerd kan worden.

3.3. Bronmateriaal dat nodig is om de opdracht goed te kunnen uitvoeren, zal door de opdrachtgever op zijn kosten en risico in een duidelijk leesbare vorm per e-mail of een andere elektronische weg aan Jinah geleverd worden.

3.4. Voor elke opdracht worden woorden, uitdrukkingen en spelling van de erkende woordenboeken als correct beschouwd. Voor het Frans wordt standaard de nieuwe voorkeursspelling gehanteerd. Geeft de opdrachtgever de voorkeur aan specifieke terminologie of vakjargon, dan zal hij de nodige informatie, documentatie en/of terminologielijsten aan Jinah bezorgen voor aanvang van de opdracht. Bevatten teksten afkortingen die eigen zijn aan intern gebruik, dan dient de opdrachtgever de betekenis ervan aan Jinah mee te delen. Ontbreekt de nodige hierboven vermelde informatie, dan worden vaktermen door Jinah beschouwd als algemene termen.

3.5. De kwaliteit van de bronteksten is bepalend voor de kwaliteit van de vertaling. Is de brontekst van mindere kwaliteit dan kan Jinah niet verantwoordelijk gesteld worden voor taal-, spelling- of grammaticale fouten in de vertaling.

3.6. Uitgevoerde opdrachten worden door Jinah per e-mail of andere elektronische weg aan de opdrachtgever bezorgd, tenzij de opdrachtgever het uitgevoerde werk per gewone en/of per aangetekende post wenst te ontvangen. De kosten hiervoor zijn ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 4: leveringstermijn

4.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, dient Jinah zich niet te houden aan de leveringstermijnen die door de opdrachtgever gevraagd werden. Jinah stelt wel alles in het werk om de door de opdrachtgever gewenste leveringstermijn te respecteren. Zodra het Jinah duidelijk wordt dat de gewenste streefdatum niet gehaald kan worden, verbindt Jinah zich ertoe de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.2. Is door de opdrachtgever geen gewenste leveringstermijn gevraagd, dan bepaalt Jinah zelf deze termijn.

4.3. De opdrachtgever is gehouden alles in het werk te stellen om de tijdige levering door Jinah mogelijk te maken.

4.4. Indien Jinah de afgesproken leveringstermijn met minstens drie (3) werkdagen overschrijdt, bijvoorbeeld in geval van overmacht, dan heeft de opdrachtgever het recht om de geplaatste opdracht eenzijdig te ontbinden, mits deze beslissing uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail meegedeeld werd aan en aanvaard door Jinah. In geen geval kan de opdrachtgever hiervoor een schadevergoeding eisen. Het werk dat al uitgevoerd werd door Jinah zal worden gefactureerd en ter beschikking gesteld van de opdrachtgever.

4.5. De levering van vertaal- en revisieopdrachten door Jinah gebeurt per e-mail. De levering wordt als voldaan beschouwd na versturing per e-mail van de uitgevoerde opdracht door Jinah.

Artikel 5: overdracht van intellectuele rechten

5.1. Jinah behoudt het eigendom van alle door Jinah gecreëerde en opgeleverde teksten tot de factuur volledig door de opdrachtgever werd betaald. Op dat moment draagt Jinah de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product over aan de opdrachtgever. Deze is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of andere media.

5.2. Na overdracht van de intellectuele rechten vrijwaart de opdrachtgever Jinah tegen aanspraken van zowel de opdrachtgever als zijn derden wegens vermeende inbreuk op auteurs-, eigendoms- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de opdracht(en).

Artikel 6: vertrouwelijkheid en bescherming van de privacy

6.1. Jinah respecteert de wet op de bescherming van persoonsgegevens en deze worden nooit zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden overgemaakt. De opgevraagde gegevens voor de prijsofferte en totstandkoming van de overeenkomst dienen enkel voor communicatie tussen de opdrachtgever en Jinah. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht zijn gegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen.

6.2. Jinah verplicht zich tot geheimhouding vanwege de opdrachtgever tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk wordt kennis genomen. Jinah neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de opdrachtgever te beschermen. Ook de freelancers waar Jinah mee samenwerkt verplichten zich tot geheimhouding. Jinah is echter niet aansprakelijk voor eventuele schending door haar freelancers als zij kan aantonen dat zij deze schending niet heeft kunnen verhinderen.

6.3. Jinah heeft het recht om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de opdrachtgever, om een opdracht, in zijn geheel of gedeeltelijk, te laten uitvoeren door een derde freelancer die door Jinah geselecteerd is en voldoende gekwalificeerd is en zijn/haar bekwaamheid bewezen heeft.

6.4. Jinah behoudt zich het recht voor om de digitale bestanden gerelateerd met de opdracht te bewaren gedurende een periode die Jinah nodig acht of om deze te wissen.

6.5. De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Jinah aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van Jinah, of zijn rapportering ter beschikking stellen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Jinah.

Artikel 7: aansprakelijkheid

7.1. Op basis van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal schrijft en/of vertaalt Jinah te goeder trouw de inhoud ervan. Dientengevolge kan Jinah niet aansprakelijk gesteld worden voor beweringen die niet in overeenstemming zouden kunnen zijn met ethische en wettelijke normen, ook in het geval de opdrachtgever zijn intellectuele eigendom of teksten doorgeeft aan andere partijen. Bij twijfel heeft Jinah het recht de opdrachtgever hierover te bevragen. Eventuele aanpassingen als gevolg hiervan zullen aan het uurtarief aangerekend worden. De bevraging van de opdrachtgever is een extra dienst van Jinah ten opzichte van de opdrachtgever. Nochtans is deze dienst vrijblijvend en blijft de opdrachtgever steeds aansprakelijk voor de eindbeslissing en inhoud van de teksten.

7.2. Jinah is enkel aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Jinah toerekenbare tekortkoming. Jinah kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade. De aansprakelijkheid van Jinah is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de factuur excl. btw betreffende de opdracht waarvoor de tekortkoming van Jinah aangetoond werd.

7.3. Jinah is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen zoals e-mail, internet,…

7.4. Jinah is niet aansprakelijk voor een laattijdige levering veroorzaakt door stakingen, storingen binnen het bedrijf, overmacht zoals omschreven in art. 11, storingen van het netwerk of de server, elektronische virussen,… waarop Jinah geen vat heeft.

7.5. Bij elektronische levering van het uitgevoerde werk kan Jinah niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of moeilijkheden door computervirussen, -wormen, Trojaanse paarden, malware,… In geval van beschadiging in de software van de opdrachtgever als gevolg van het gebruik van door Jinah bewerkte bestanden, is Jinah enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid.

7.6. Jinah kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebrek, onleesbaarheid, slechte staat of onbruikbaarheid van de drager, het formaat en/of de software.

7.7. Jinah kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten over stijl, lay-out, lettergrootte, lettertype, presentatie, kwaliteit of formaat van de drager, de software,…

7.8. Jinah kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, de onjuistheid, de onduidelijkheid of eventuele ondubbelzinnigheid in de te vertalen teksten van de opdrachtgever, in de brondocumentatie van de opdrachtgever als basis voor copywriting of voor eventuele schade die uit het gebruik van deze teksten voortvloeit. Jinah heeft het recht om de copywriting- en/of vertaalopdracht te weigeren of eenzijdig te weigeren indien de te schrijven of te vertalen teksten volgens haar opinie, illegaal, lasterlijk of smadelijk zijn of zouden kunnen zijn.

7.9. Jinah kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor plagiaat indien de opdrachtgever te vertalen of te herschrijven teksten doorstuurt, die de auteursrechten kunnen schaden, met als doel deze door Jinah te laten vertalen of als basis te laten gebruiken voor copywriting van teksten voor de opdrachtgever.

7.10. Jinah kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van verlies, vernietiging of beschadiging van documenten, brochures, papieren of andere informatiedragers zoals usb-sticks of dvd’s, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld van Jinah voor de goede uitvoering van de copywriting en/of vertaalopdracht. De verzending ervan gebeurt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7.11. Jinah kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten van welke aard ook in de copywriting en/of vertaling, die te wijten zijn aan onduidelijkheid bij het verstrekken van de opdracht, slecht leesbare, gebrekkige of onvolledige teksten of referentiemateriaal, of ontbrekende, gebrekkige of onjuiste terminologie van de opdrachtgever. Indien Jinah voor de uitvoering van haar opdrachten uitgegaan is van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

7.12. Jinah kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de copywriting en/of vertaling, die ontstaan zijn ten gevolge van tijdsdruk van de opdrachtgever. Indien er door tijdsdruk bijvoorbeeld geen tekstrevisie kan plaatsvinden, kan de opdrachtgever zich niet meer beroepen op de toezeggingen van Jinah betreffende de kwaliteit.

7.13. Bij juridische, technische en andere vertalingen met cijfermateriaal, formules, adressen, specifieke terminologie,… behoort het tot de eindverantwoordelijkheid van de opdrachtgever om, eenmaal hij de vertaalde en/of geschreven teksten heeft ontvangen, alle cijfers, formules, adressen, terminologie en andere data in de doeltekst te controleren en zo nodig te corrigeren alvorens het geschreven of vertaalde document intern in het bedrijf of extern te publiceren en/of te verspreiden. De verantwoordelijkheid en het risico van de afgeleverde copywriting en/of vertaling valt ten laste van de opdrachtgever.

7.14. In voorkomend geval, kan Jinah niet aansprakelijk gesteld worden voor onbeduidende fouten in de door haar geleverde copywriting en/of vertaling.

7.15. De opdrachtgever verbindt zich ertoe Jinah te vrijwaren tegen aanspraken van derden, die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde copywriting- en/of vertaalopdrachten, voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Jinah bestaat.

Artikel 8: wijziging en annulering van opdrachten

8.1.  De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht, en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd. Als de partijen akkoord gaan met een uitvoering in fasen, kan Jinah de afwerking van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8.2. Indien de opdrachtgever de opdracht nog wijzigt nadat Jinah deze aanvaard heeft, behoudt Jinah het recht om de afgesproken tarieven en/of leveringstermijnen te wijzigen of de opdracht te weigeren. In het laatste geval dient de opdrachtgever het reeds door Jinah uitgevoerde werk te betalen.

8.3. Annuleert of verbreekt de opdrachtgever de opdracht, zelfs nadat Jinah de opdracht aanvaard heeft, dan dient de opdrachtgever het reeds door Jinah uitgevoerde werk te betalen, waarbij Jinah niet garant staat voor de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Is het totaal voor het reeds uitgevoerde werk minder dan 25% van het totale offertebedrag, dan wordt deze 25% door Jinah aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Is door Jinah nog niet met de opdracht gestart, dan zal Jinah van de opdrachtgever een schadevergoeding eisen voor een bedrag gelijk aan 25% van het totale offertebedrag.

8.4. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Jinah het volledig overeengekomen bedrag in de prijsofferte en/of reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen/diensten in rekening worden gebracht.

Artikel 9: klachten

9.1. In het geval de opdrachtgever een klacht heeft in verband met een door Jinah uitgevoerde opdracht, dan dient de opdrachtgever de klacht aan Jinah schriftelijk en gemotiveerd te formuleren binnen de vijf (5) werkdagen gerekend vanaf de leveringsdatum. Een klacht is enkel ontvankelijk indien de opdrachtgever een gedetailleerd overzicht met opmerkingen bezorgd heeft.

9.2. Jinah zal de klacht onderzoeken en de opdrachtgever op de hoogte stellen of deze terecht is of niet. Indien de klacht gegrond is, dan verbindt Jinah zich ertoe om zonder enige schadevergoeding en binnen een beperkte termijn het uitgevoerde werk te wijzigen en/of te verbeteren. Kan Jinah niet tegemoetkomen aan de wensen van de opdrachtgever, dan zal Jinah aan de opdrachtgever een korting op de factuurprijs toekennen, zonder enige schadevergoeding voor de opdrachtgever.

9.3. Klachten, die duidelijk omschreven en gestaafd moeten zijn, zijn alleen mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.

9.4. In geen geval ontslaat een klacht de opdrachtgever van zijn betalingsverplichting.

9.5. Is de voormelde termijn van vijf (5) werkdagen verstreken, dan wordt de opdracht beschouwd als zijnde aanvaard en goedgekeurd.

Artikel 10: facturering, betaling, schadevergoeding en verwijlintresten

10.1. Voor elke opdracht met een waarde vanaf 500 euro (excl. btw) wordt een voorschot van 30 % door Jinah vereist op de dag dat Jinah de opdracht aanvaard heeft. Bij nieuwe klanten heeft Jinah het recht ook bij kleinere opdrachtwaarden een voorschot van 30% of meer te vragen. Bij niet-betaling van het voorschot behoudt Jinah zich het recht voor om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Eventuele schade die door Jinah geleden werd, kan aan de opdrachtgever aangerekend worden.

10.2. Jinah factureert bij aanlevering van de finale teksten.

10.3. Basistarieven zijn gebaseerd op een werkhoeveelheid van max. 2500 woorden per werkdag. In geval deze hoeveelheid overschreden wordt en in geval van werk tijdens het weekend en op officiële feestdagen heeft Jinah het recht om de prijs te verhogen.

10.4. Levert de opdrachtgever onduidelijke documenten of documenten en/of databestanden die nog bewerkt moeten worden, dan heeft Jinah het recht de kosten voor de extra werkzaamheden door te rekenen aan de opdrachtgever.

10.5. Voor opdrachten die langer duren dan 30 dagen, heeft Jinah het recht tussentijdse facturen op te maken voor de reeds uitgevoerde prestaties.

10.6. Heeft de opdrachtgever een voorschot betaald, dan wordt dit voorschot van de laatste factuur, zijnde de saldofactuur afgetrokken.

10.7. Facturen van Jinah zijn betaalbaar:

  • In euro, tenzij een andere munt op de factuur is vermeld na uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Jinah ten opzichte van de opdrachtgever.
  • Betaling van de factuur dient te gebeuren via bankoverschrijving naar de bankrekening vermeld op de factuur, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
  • Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. Verzuimt de opdrachtgever om de factuur binnen de gestelde termijn te betalen, dan behoudt Jinah het recht om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten aan te rekenen conform het Belgisch recht betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De verwijlintresten bedragen 1% per maand op het uitstaande factuurbedrag te rekenen per begonnen maand en vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van de volledige betaling van het totale factuurbedrag. Jinah zal deze verwijlintresten ook vermeerderen met een schadeloosstelling voor alle administratiekosten ten belope van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 150 euro. Bij laattijdige betaling betaalt de opdrachtgever eerst de administratiekosten, dan de verwijlintresten en ten slotte het uitstaande factuurbedrag.
  • Indien Jinah zich genoodzaakt ziet de diensten van een incassobureau in te huren, dan worden alle kosten hiervoor door Jinah opgelopen verhaald op de opdrachtgever met een minimum van 150 euro.
  • Bij niet- of laattijdige betaling van een factuur behoudt Jinah zich van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht voor om alle nog lopende opdrachten te schorsen totdat integrale betaling van de verschuldigde bedragen gebeurd is.

Artikel 11: overmacht

11.1. Gevallen van overmacht, of deze nu tijdelijk of definitief de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of schorsen, doven van rechtswege de verplichtingen van Jinah ten opzichte van de opdracht en ontslaan Jinah van elke aansprakelijkheid of schadevergoeding. Worden beschouwd als gevallen van overmacht: alle voorziene en onvoorziene omstandigheden waarop Jinah geen invloed heeft en die Jinah verhinderen haar verplichtingen na te komen. Daarnaast worden ook als gevallen van overmacht beschouwd: oorlogen en gelijkaardige toestanden, beslissingen of handelingen van de openbare overheid, stakingen, overstromingen, stormen, brand, ongeval, ziekte, epidemieën, transportbelemmeringen, faillissement van de opdrachtgever, storingen dienstverlening internetproviders, nalatigheid leveranciers (deze opsomming is niet limitatief).

11.2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, zonder schadevergoeding aan de andere partij.

11.3. Heeft Jinah bij de start van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kon voldoen, dan beschouwt Jinah dit als een afzonderlijke opdracht en heeft Jinah het recht om de al uitgevoerde werkzaamheden te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 12: geschillen

De algemene voorwaarden en overeenkomsten in al haar onderdelen tussen Jinah en de opdrachtgever vallen uitsluitend onder het Belgische Recht.

Alle betwistingen tussen de betrokken partijen, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit onderhavige overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waaronder de maatschappelijke zetel van Jinah valt.

De algemene voorwaarden in het Nederlands hebben steeds voorrang op de voorwaarden vertaald naar andere talen.

Jinah heeft het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 13

Ons privacybeleid en onze disclaimer zijn een integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden.